Gratis reparaties in en om je huis met het Uniklus abonnement
Gratis reparaties in en om je huis met het voordelige Uniklus abonnement

Uniklus  gedragscode

Uniklus B.V. (hierna: Uniklus) vindt het ontzettend belangrijk dat haar medewerkers en monteurs (hierna: monteur) de reparatiewerkzaamheden op een professionele wijze uitvoeren. Monteur dient zich tegenover abonnees te gedragen conform de onderstaande regels.

1. Algemeen

 • Monteur betreedt een bewoonde woning alleen in aanwezigheid van abonnee of een vertegenwoordiger van abonnee; hij verblijft ook nooit alleen in een bewoonde woning.
 • Monteur draagt gepaste (werk)kleding en zorgt voor een verzorgd uiterlijk.
 • Monteur gebruikt geen alcohol en/of drugs tijdens het werk. Ook is het niet toegestaan om tijdens werktijd onder invloed hiervan te staan.
 • Monteur rookt niet in of nabij een woning (bewoond of leeg).
 • Monteur gebruikt geen radio, IPod of andere geluidsapparatuur tijdens werktijd.
 • Monteur voert geen privégesprekken met de privé- of bedrijfstelefoon in het bijzijn van abonnee. Monteur maakt geen gebruik van de telefoon van abonnee.
 • Abonnee dient altijd met u aangesproken te worden; ongeacht de leeftijd van Abonnee. Abonnee wordt altijd netjes en vriendelijk te woord gestaan.
 • Tijdens het bezoek onthoudt monteur zich van negatieve of ironische opmerkingen over abonnee, de staat waarin de woning verkeert, het eigen bedrijf, Uniklus en/of de eigenaar van de woning.
 • Abonnees worden altijd met respect behandeld en netjes te woord gestaan en aangekeken, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, sexuele geaardheid en/of politieke overtuiging. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd maar ook buiten werktijd spreekt monteur met respect over abonnee.
 • Monteur gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met abonnee informatie, respecteert de privacy van abonnees en maakt geen oneigenlijk gebruik van beschikbare kennis.

2. Start werkzaamheden

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden :

 • Indien monteur zijn voertuig - voor het uitladen van materialen - echt niet anders kan parkeren dan op een daarvoor niet bestemde plaats, dan doet hij dit niet langer dan strikt noodzakelijk.
 • Monteur beschikt over een deugdelijke legitimatie waaruit blijkt dat hij een dienstverband heeft met Uniklus of een onderhoudspartner van Uniklus. Monteur toont bij bezoek aan een bewoonde woning altijd de legitimatie.
 • Bij het binnengaan van de woning veegt monteur de schoenen, ongeacht de staat waarin de woning verkeert. Het is op grond van ARBO-voorschriften niet toegestaan dat monteur zijn schoenen of beschermingsmiddelen uittrekt.
 • Monteur informeert abonnee bij binnenkomst over het doel van het bezoek, onder verwijzing naar de daarvoor gemaakte afspraak.

3. Uitvoeren werkzaamheden

 • Bij het werken in een bewoonde woning is monteur ‘op bezoek’. Dit betekent dat monteur zich als een gast gedraagt waarbij maatregelen worden getroffen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.
 • Monteur vraagt in bewoonde woningen altijd eerst om toestemming voor het gebruik van voorzieningen van abonnee (toilet, keuken, badkamer, e.d.). Gebruik van voorzieningen gebeurt alleen bij uiterste nood.
 • Monteur vraagt toestemming om privéspullen van abonnee te verplaatsen. Als het duidelijk is dat het om kostbare zaken gaat vraagt monteur aan abonnee om dit zelf te doen.
 • Monteur voert de werkzaamheden op voortvarende en correcte manier uit.
 • Monteur neemt alleen koffie of thee aan als abonnee hiertoe zelf het initiatief neemt.
 • Monteur stelt abonnee op de hoogte van zijn werkzaamheden en van wat hij gaat doen.
 • Monteur meldt aan abonnee en aan Uniklus eventueel door hem veroorzaakte schade.

4. Afronden werkzaamheden

 • Indien ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden meubels, etc. zijn verplaatst, dan worden deze na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden door monteur weer teruggezet. Eventueel door de werkzaamheden veroorzaakt afval of vervuiling wordt door monteur opgeruimd.
 • Eventueel door monteur geopende toegangen worden zo spoedig mogelijk weer afgesloten.
 • Als de werkzaamheden zijn afgerond meldt monteur dit bij abonnee en geeft eventuele instructie, zoals wat er gedaan moet worden om dit onderdeel optimaal te laten functioneren of hoe de klacht in de toekomst kan worden voorkomen.
 • Monteur informeert bij het verlaten van de woning of abonnee tevreden is.

Rijswijk, 1 maart 2019